Privacy- en cookieverklaring

Privacy

Sparren voor Ondernemers B.V., hierna “Sparren voor Ondernemers”, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sparren voor Ondernemers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
  • Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • Sparren voor Ondernemers is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Website disclaimer

Sparren voor Ondernemers besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht Sparren voor Ondernemers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

E-mail disclaimer

De informatie en eventueel bijgevoegde bestanden in al onze e-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Sparren voor Ondernemers en de afzender, is niet toegestaan. Als je niet de geadresseerde bent, wordt je er hierbij op gewezen, dat je geen recht hebt het te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Als je deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij je vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending.

Vragen?

Mocht je toch iets zien of lezen wat niet correct is (verkregen)? Of heb je vragen en/of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@sparrenvoorondernemers.nl

Copyright

Deze website is eigendom van Sparren voor Ondernemers B.V. en niets van de tekst, foto’s of andere inhoud van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van ons gekopieerd en/of gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media. We hebben deze website met de grootste zorg gemaakt.