Algemene voorwaarden

1. Algemeen
01.1 Met de Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de partij die opdracht geeft.
01.2 De opdracht wordt door de Opdrachtgever verstrekt aan Sparren voor Ondernemers B.V. (“Sparren voor Ondernemers”)
01.3 De Opdracht wordt namens Sparren voor Ondernemers uitgevoerd door een door Sparren voor Ondernemers geselecteerde Sparring Partner (“SP”).

2. Toepasselijkheid
Alle aan Sparren voor Ondernemers verstrekte opdrachten (waaronder vervolgopdrachten) worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door Sparren voor Ondernemers van een aanbod van een Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden omvat nadrukkelijk niet de aanvaarding van deze voorwaarden van de opdrachtgever.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
03.1 De overeenkomst wordt aangegaan nadat tussen de Opdrachtgever en één van de SP een “kennismakingsgesprek” heeft plaatsgevonden. Dit “kennismakingsgesprek” is voor de Opdrachtgever kosteloos en vrijblijvend.
03.2 wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een andere periode is aangegaan.
03.3 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk.
03.4 Uiterlijk 1 maand voor het einde van de looptijd van het contract, zullen partijen in overleg treden over het voortzetten van het traject en de condities waaronder het traject wordt voortgezet.

4. Uitvoering van de opdracht
04.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverbintenis.
04.2 Opdrachtgever zal met de SP in onderling overleg de invulling van de overeenkomst afspreken. Uitgangspunt is circa 25 uur aan contacturen (“Sparren”) op jaarbasis in een aantal vaste sessies en met flexibiliteit als dat nodig is.
04.3 De dienstverlening van Sparren voor Ondernemers aan Opdrachtgever zal plaatsvinden op basis van het door Sparren voor Ondernemers opgestelde Manifest.

5. Geheimhouding
05.1 Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht heeft tot bekendmaking, verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot de informatie die Sparren voor Ondernemers via Opdrachtgever te weten komt, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords, tegenover derden.
05.2 Sparren voor Ondernemers is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Sparren voor Ondernemers voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
05.3 Sparren voor Ondernemers zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door haar ingeschakelde SP’s.
05.4 Mocht ondanks alle voorzorgsmaatregelen sprake zijn van een datalek en informatie van Opdrachtgever (mogelijk) ter kennis van derden zijn gekomen, zal Sparren voor Ondernemers Opdrachtgever hier per omgaande over informeren.

6. Honorarium
06.1 Het aan Sparren voor Ondernemers toekomende honorarium wordt bepaald zoals omschreven in de opdrachtbevestiging en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
06.2 In de opdrachtbevestiging zal aangegeven worden of het honorarium in één termijn (per jaar) of in 4 termijnen (kwartaal) wordt gefactureerd.
06.3 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Alleen door betaling door overmaking op één van de ten name van Sparren voor Ondernemers gestelde bank of girorekeningen tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de Opdrachtgever.

7. Aansprakelijkheid
07.1 Sparren voor Ondernemers zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Sparren voor Ondernemers in de gegeven omstandigheden kan worden verwacht.
07.2 Indien een fout wordt gemaakt, doordat Opdrachtgever aan Sparren voor Ondernemers onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Sparren voor Ondernemers voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
07.3 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Sparren voor Ondernemers die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Sparren voor Ondernemers voor die schade slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag waarop de door Sparren voor Ondernemers afgesloten Beroep Aansprakelijkheidsverzekering (BAV) aanspraak geeft, inclusief het eigen risico dat Sparren voor Ondernemers in verband met die verzekering draagt
07.4 In geval, om welke reden dan ook, geen uitkering plaats vindt uit hoofde van de Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering (BAV), is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het aan Opdrachtgever gefactureerde honorarium.
07.5 Sparren voor Ondernemers is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte of directe bedrijfsschade, winstderving en dergelijke.
07.6 Opdrachtgever vrijwaart Sparren voor Ondernemers voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
07.7 Sparren voor Ondernemers is te allen tijde verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken, waarbij de opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

8. Geheimhouding
Sparren voor Ondernemers mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren, en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van Sparren voor Ondernemers in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van relatiebeheer.

9. Geheimhouding
09.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Sparren voor Ondernemers waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
09.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Sparren voor Ondernemers waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

Vragen?

Mocht je toch iets zien of lezen wat niet correct is (verkregen)? Of heb je vragen en/of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@sparrenvoorondernemers.nl

Copyright

Deze website is eigendom van Sparren voor Ondernemers B.V. en niets van de tekst, foto’s of andere inhoud van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van ons gekopieerd en/of gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media. We hebben deze website met de grootste zorg gemaakt.